Skip to content

Regulamin – Polityka prywatności

Rozumiemy, że ochrona Państwa prywatności ma decydujące znaczenie dla budowania długotrwałych relacji i dokładamy starań, by postępować z Państwa danymi osobowymi we właściwy sposób. Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1.

Witryna www.studniepodbeskidzie.pl jest prowadzona przez ZRW Łukasz Wojtas z siedzibą w Jana Kazimierza 70. 34-360 Milówka, tel. +48 502 956 820, e-mail: biuro@studniepodbeskidzie.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5532381755,  (dalej zwaną jako Administrator) reprezentowana przez Zarząd, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z Administratorem poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres: Jana Kazimierza 70. 34-360 Milówka,
 • poczta elektroniczna: biuro@studniepodbeskidzie.pl

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • wysyłka pocztą elektroniczną informacji i ofert handlowych dotyczących własnych towarów lub usług oraz towarów lub usług oferowanych przez partnerów handlowych Administratora, bezpośrednio związanych z działalnością Administratora (w szczególności oprogramowanie firm trzecich),
 • kontakt telefoniczny przedstawicieli Administratora,
 • wysyłka newslettera.

Administrator zbiera dane dla oznaczonych zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do otrzymywania informacji wysyłanych przez Administratora pocztą elektroniczną, w tym ofert handlowych i informacji typu newsletter oraz do kontaktu telefonicznego.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

4.

Posiada Pani/Pan następujące prawa w związku z przetwarzaniem jej/jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia lub zmiany zakresu przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw Administrator udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres: Jana Kazimierza 70. 34-360 Milówka,
 • poczta elektroniczna: biuro@studniepodbeskidzie.pl

5.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Więcej informacji na stronie www urzędu.

6.

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom (chyba, że zostało to uregulowane odrębnymi umowami).

Call Now Button+48 502 956 820